Nieuwsbericht

Wijzigingen mantelzorgcompliment

Het rijk heeft met ingang van 1 januari 2015 het mantelzorgcompliment afgeschaft. De gemeenten hebben de opdracht gekregen om een alternatief aan te bieden voor het mantelzorgcompliment. De gemeente Beesel heeft ervoor gekozen om te investeren in collectieve vormen van ondersteuning aan mantelzorgers.

Wat is het huidige mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een bedrag van € 200 voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg waarvoor ook professionele hulp nodig is. Het mantelzorgcompliment wordt verstrekt op verzoek van de cliënt aan zijn of haar mantelzorger. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit en maakt het bedrag over aan de mantelzorger van de cliënt.
Een cliënt mag tot en met 2014, elk jaar één mantelzorgcompliment uitdelen, maar moet wel aan een aantal voorwaarde voldoen: De cliënt moet een indicatie ontvangen voor AWBZ-zorg aan huis (een extramurale indicatie), afgegeven door het CIZ of Bureau Jeugdzorg. De indicatie moet minimaal 53 weken (371 dagen) duren en moet op of na 1 augustus 2009 zijn afgegeven.

Wanneer en waarom komt het huidige mantelzorgcompliment te vervallen?

Het huidige mantelzorg komt per 1 januari 2015 te vervallen, omdat de grondslag voor het toekennen van het mantelzorgcompliment wegvalt. Onder grondslag verstaan we de juridische basis. Het mantelzorgcompliment is een regeling binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en deze wet is eind 2014 beëindigd. Taken uit de AWBZ zijn onderverdeeld in nieuwe of bestaande wetten: de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Het mantelzorgcompliment is in het jaar 2014 nog uitgekeerd door cliënten die aan de voorwaarden voldeden.

Wat komt er in de plaats voor het mantelzorgcompliment van de SVB?

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat mantelzorgers ondersteund en gewaardeerd worden. Zij hebben daarom in de nieuwe Wmo, waarin gemeenten verantwoordelijk worden voor de ondersteuning van mantelzorgers, vastgelegd dat gemeenten in hun verordening dienen te bepalen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers. Gemeenten krijgen voor de uitvoering van de regeling wel fors minder geld, dus is het aan gemeenten om na te denken of en zo ja in welke vorm er een blijk van waardering komt.

Hoe gaan mantelzorgers gewaardeerd worden door de gemeente Beesel?

De gemeente Beesel heeft ervoor gekozen om het mantelzorgcompliment in de huidige vorm niet over te nemen. Er komt geen individuele blijk van waardering in de vorm van een geldbedrag. In plaats daarvan gebruikt de gemeente Beesel het beschikbare geld om ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Later dit jaar wordt in overleg met betrokkenen gekeken naar de juiste invulling van de beschikbare middelen. Daarbij wordt gedacht aan het ondersteunen van mantelzorgers door het organiseren van bijeenkomsten voor lotgenoten, het aanbieden van cursussen en informatie en zorgfuncties als kortdurend verblijf en dagbesteding versterken. Laatstgenoemden zijn vormen van zorg, die juist bedoeld zijn om mantelzorgers in staat te stellen hun werkzaamheden voort te zetten (respijtzorg om dreigend overbelaste mantelzorger te ondersteunen).

Daar komt bij dat de gemeente Beesel al langere tijd veel geld investeert in het mantelzorgbeleid. Naar de aandacht tijdens de dag van de mantelzorg in november van het jaar, is het steunpunt mantelzorg in de gemeente Beesel actief.

Hoe informeert de overheid de cliënten en mantelzorgers hierover?

Eind januari 2015 worden de cliënten uit Beesel, die afgelopen jaren een mantelzorgcompliment hebben mogen weggeven, door de SVB geïnformeerd dat de huidige regeling komt te vervallen. De gemeente Beesel informeert betrokkenen via de gemeentelijke informatiekanalen (’t Gazetje, de internetpagina) en via partners, die ook actief zijn op het gebied van mantelzorg.