ambulante gezinsbegeleiding ter voorkoming van uithuisplaatsing

Hulpaanbod van: Topaze

Ambulante gezinsbegeleiding biedt hulp aan ouder en kind (0-18 jaar) binnen de thuissituatie. De ambulante gezinsbegeleiding richt zich op gezinnen waarbij er sprake is van een complexe opvoedingssituatie. De ontwikkeling van het kind is in gevaar en de draagkracht van de gezinsleden is verminderd. Ouders ervaren een hoge mate van opvoedingsstress en het welzijn van kinderen/jongeren staat ernstig onder druk. Dit vraagt om een aanpak vanuit een breder perspectief waarbij de ontwikkeling van het kind, individuele problematiek en systemische componenten in kaart worden gebracht. Om zo onderliggende patronen, trauma’s en invloed vanuit het netwerk mee te nemen in de aanpak.
U kunt hierbij denken aan:
• Overbelast ouderschap, waardoor het welzijn en de ontwikkeling van het kind onder druk is komen staan.
• Gedragsproblemen/ psychische problemen/ psychiatrische problemen die invloed hebben op de ouder-kind relatie.
• Gezinnen waarbij sprake is van fysieke, emotionele en/of pedagogische onveiligheid en waar het maken van een veiligheidsplan (Signs of Safety) gewenst is.
• Ouders in problematische echtscheidingssituaties waarbij het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen op het spel staat. Hiervoor is een speciale ambulante module ontwikkeld genaamd STOP (Scheiding en Transformatief Ouderschapsplan).
• Gezinnen waarbij een dreigende uithuisplaatsing van hun kind nog voorkomen kan worden.

Meer informatie

Registraties en keurmerken
  • Registerplein
Specialisaties
  • ADHD
  • ASS
  • complexe opvoed- en opgroeiproblematiek.
Doelgroepen

Ouders/opvoeders

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
Aanvragen en vervolgprocedure

Hoe kun je deze hulp krijgen van Topaze?
• via een verwijzing door uw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin / Basisteam)
• via een verwijzing door de (huis)arts vanaf 2015
• via een verwijzing door Bureau Jeugdzorg (gecertificeerde jeugdinstelling)
• via particuliere inkoop
Verloop aanmelding:
Als wij een verwijzing hebben ontvangen kom je bij ons op de wachtlijst en ontvang je van ons een brief dat de deze in goede orde ontvangen is. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken wordt je gebeld om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek kijken hulpverlener en gezinsleden samen naar wat de wederzijdse verwachtingen zijn van de gezinsbegeleiding. Ook maken we een inschatting over hoe lang er begeleiding nodig is en wat de gezinsleden daarin zouden willen bereiken. Bij wederzijdse overeenstemming kan de begeleiding starten

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
  • Bij de cliënt thuis
Toelichting

maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur

Kosten

Als je een verwijzing hebt wordt de hulp vergoed.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Nee
Eigen bijdrage

nvt

Wanneer (deels) vergoed?

Als je een verwijzing hebt wordt de hulp vergoed.

Bijzonderheden

We werken met het gezin, het netwerk en eventuele andere betrokkenen zoals vrijwilligers of professionals samen. Op deze manier kunnen we gezamenlijk zo snel mogelijk een breed gedragen plan uitvoeren. Door uit te gaan van de mogelijkheden en krachten van het gezin en het netwerk kunnen de oplossingen stevig verankerd worden. Zodra het gezin weer grip ervaart op de opvoeding en het welzijn van de kinderen is vergroot, kan het gezin zelfstandig, met behulp van het netwerk of met een lichtere vorm van hulp verder.
De ambulante gezinsbegeleider brengt samen met ouder(s), kind en belangrijke mensen uit het netwerk in kaart, wat er precies speelt. Vervolgens begeleid de hulpverlener het gezin om binnen 6 weken tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen. De ambulante gezinsbegeleider komt met een frequentie van gemiddeld 1 keer per week bij het gezin thuis om zodoende te zoeken naar duurzame oplossingen, die passen binnen het dagelijkse leven van ouder(s) en kinderen. Zij zullen samen met het gezin zoeken naar welke krachten er binnen het gezin en netwerk aanwezig zijn en versterkt kunnen worden om ontstane patronen te doorbreken en nieuwe vaardigheden eigen te maken. In veel gevallen wordt hiervoor een sociaal netwerkberaad georganiseerd. We streven ernaar dat het gezin na een periode van een half jaar van ambulante ondersteuning, weer zelfstandig een positieve opvoedingssituatie neer kunt zetten.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Pedagogische hulpverlening Jeugdhulp
Vergelijk hulpaanbod