Hulpaanbod van: Zorgverlening PGZ Limburg en Brabant

Wonen 18- Tungelroy/ Weert en Woongroep Eindhoven.

Woongroep voor kinderen tot 18 jaar met een psychiatrische beperking waarvoor thuis wonen momenteel geen optie is. Soms is thuis wonen voor korte of langere tijd niet mogelijk. De problematiek van uw kind is dusdanig dat het u niet meer lukt om de zorg te bieden die uw kind vraagt. Ondanks alle mogelijke inspanningen is ambulante hulp niet toereikend gebleken. Dit kan betekenen dat u de moeilijke keuze moet maken om uw kind aan de zorg van professionals over te dragen.
Mogelijk is uw kind gedurende een kortere of langere periode voor behandeling opgenomen geweest in een andere instelling. De termijn voor de behandeling loopt af, maar (vervolg-) begeleiding/behandeling is noodzakelijk of thuis wonen is (momenteel) geen optie; Waar kan uw kind dan terecht?

Mogelijkheden

In de leefgroep van PGZ kan uw kind verblijven zo lang als noodzakelijk is tot zijn/haar 18e jaar. De manier waarop de periode van verblijf wordt vormgegeven is afhankelijk van hetgeen uw zoon of dochter nodig heeft. Vanuit een veilig en gestructureerd klimaat wordt vooral uitgegaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Ieder kind is uniek en vraagt daarom in zijn/haar benaderingswijze ook een unieke aanpak. Door het pedagogisch handelen af te stemmen op het individuele kind, kunnen ontwikkelingskansen optimaal benut worden.
 
Indien uw kind meer nodig heeft dan een veilige en gestructureerde opvoedsituatie om zijn/haar problemen te kunnen verminderen, is er de mogelijkheid om naast de afgestemde begeleiding binnen de groep, individuele behandeling buiten de groep te bieden. Mogelijke individuele therapieën buiten de groep zijn onder andere psycho-educatie, weerbaarheidstraining, creatieve therapie, psychomotorische therapie of medicatie.

Doel van de plaatsing op de leefgroep is het bieden van een veilige, gestructureerde opvoedsituatie waarin uw kind zich binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen en vaardigheden aangeleerd en vergroot kunnen worden. De gebieden waarin een kind extra ondersteuning nodig heeft kunnen per kind/jongere verschillen, maar men kan denken aan:
Sociale vaardigheden;
Emotieregulatie;
Zelfredzaamheid;
Vertrouwen in eigen mogelijkheden;        
Communicatieve vaardigheden;         
Uitbreiding van interessegebieden;        
Toekomstperspectief;
Weerbaarheid.
Het einddoel van de plaatsing op de leefgroep is een succesvolle terugkeer naar het gezin, dit eventueel met nazorg en gebruikmakend van het ambulante aanbod. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is dan kunnen wij begeleiden naar een (minder of juist meer) zelfstandige vorm van wonen wanneer uw kind 18 jaar is geworden.

De doelgroep zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. De jongens en meisjes die bij ons kunnen wonen hebben een psychiatrische diagnose, vaak een autisme spectrum stoornis, ADHD, of een reactieve hechtingsstoornis. Plaatsing van kinderen met een andere diagnose kan in overleg mogelijk zijn. Per kind en afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt gekeken of kinderen plaatsbaar zijn binnen de groep.

Contactpersoon

Meer informatie

Werkwijze

Begeleiding

Het streven is om vanaf het begin een aangepast, veilige en vertrouwde leefomgeving voor uw kind te creëren. Uw kind krijgt zo veel mogelijk te maken met dezelfde begeleiders. Deze zijn deskundig en professioneel geschoold en zullen zorgen voor een lerende en huiselijke omgeving en bieden warmte, voorspelbaarheid en structuur. De begeleiders zijn zo veel mogelijk in de nabijheid om waar nodig te helpen in bijvoorbeeld de communicatie, zelfverzorging en met dagelijkse taken. Afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van uw kind kan vervolgens gewerkt worden aan tezamen vastgestelde individuele doelen. De begeleiding is dag en nacht aanwezig in de woning.

Ook kan, indien noodzakelijk, via een individueel behandeltraject (na verwijzing door BJZ, CJG of een (huis)arts) bijvoorbeeld extra vaardigheden worden aangeleerd en vergroot om zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren en actieve deelname hieraan te bevorderen.

Team

Ons team bestaat uit pedagogische medewerkers, ondersteund door een teamleider en een gedragsdeskundige. Wanneer tevens ambulante behandeling wordt geboden, gebeurt dit in samenwerking met onze psychiater.

Werkwijze

Structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en consequent handelen zijn de basis van alle handelen binnen de leefgroep. Afhankelijk van de problematiek van kinderen binnen de groep of van een kind in het bijzonder, kunnen in de pedagogische aanpak echter verschillende accenten worden gelegd.

Begeleidingsplan

Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan waar de hulpvraag, de mogelijkheden en beperkingen, de begeleidingsaanpak en doelen in beschreven staan. Vanuit de diverse betrokken disciplines wordt de wijze waarop aan de doelen gewerkt is beschreven. Regelmatig zijn er teambesprekingen.
Halfjaarlijks wordt het plan geëvalueerd en bijgesteld door de betrokkenen en een multidisciplinair team onder begeleiding van de gedragsdeskundige.

Nazorg

Indien uw kind vanuit de leefgroep weer terug naar huis gaat, heeft PGZ de mogelijkheid om vanuit ambulante ondersteuning van uw kind en uw gezin, nazorg op maat te bieden, zodat ook op langere termijn uw gezin weer vol vertrouwen met elkaar verder kan.

Mogelijkheden voor nazorg zijn onder andere:

  • Intensieve gezinsbehandeling;
  • Individuele behandeling;
  • Vrijetijdsclubs;
  • Gespecialiseerde thuisbegeleiding;        
  • Logeeropvang.

 
 

Aanvragen en vervolgprocedure

Na de telefonisch aanmelding volgt er informatie opvraag waarna er een inhoudelijke screening van de verslaglegging plaatsvindt.

Na screening wordt besloten of er een intake wordt gepland en of cliënt definitief op wachtlijst wordt geplaatst.

Per kind en afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt gekeken of kinderen plaatsbaar zijn binnen de groep.

Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners, Kinderen

Doelgroep-toelichting

Zorgverlening PGZ is al jaren dé autisme specialist in de regio Limburg en Noord- en Zuidoost-Brabant. Ons specialisme is het behandelen en begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). PGZ biedt tevens gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan (jong)volwassenen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, angststoornis, gedragsstoornis, overige psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking (LVB). Wij bieden zorg op maat  aan mensen van alle leeftijden.

Door wie?

Groepsbegeleiding, aangestuurd door een gedragswetenschapper

Eigen bijdrage

ja

Overige kosten

Kosten worden vergoed door de gemeente vanuit een jeugdwet-indicatie

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Beschermd wonen
Vergelijk hulpaanbod